Звіт

про результати діяльності ДП «УСС»

за 2013 рік

 

Державне підприємство «Українські спеціальні системи» (ДП «УСС») побудоване згідно Указу Президента України від 4 липня 2002 року № 614 «Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв’язку» по проекту, затвердженому Головою служби безпеки України, розпорядженням від 5 грудня 2002 року № 266 “Про заходи щодо створення у сфері управління ДСТСЗІ державного підприємства ”, та Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, наказом від 6 грудня 2002 року № 82 «Про створення Державного підприємства «Українські спеціальні системи» та затвердження його статуту».

ДП «УСС» є державним унітарним комерційним підприємством, заснованим на загальнодержавній власності і підпорядковується Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (до 2007 року Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України), господарська компетенція якої визначається Господарським кодексом України, Законом України «Про управління об’єктами державної власності», Законом України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» та іншими актами законодавства України.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок в банку.

 

Основні результати діяльності

 

Операційна діяльність державного підприємства «Українські спеціальні системи» в 2013 році полягала у:

- розвитку та забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ), а саме:

стаціонарної компоненти:

-              транспортна мережа (обладнання та ВОЛЗ);

-              абонентські пункти ОВВ (обладнання);

-              відомчі підсистеми міністерств та відомств, які функціонують на базі НСКЗ (обладнання);

-              надання послуг захищеного та відкритого зв’язку абонентам спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи НСКЗ;

мобільної складової:

-              підтримка в працездатному стані мобільних терміналів;

-              надання послуг захищеного мобільного зв’язку абонентам захищеної телефонної мережі ДП «УСС»;

- прийнятті комплексних рішень щодо захисту інформаційних ресурсів;

- захищеного доступу до мережі Інтернет;

- проведенні робіт із створення та атестації комплексних систем захисту інформації;

- проведенні державних експертиз;

- наданні послуг електронного цифрового підпису. 

 

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавством України, ДП «УСС» займається тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

ДП «УСС» має ліцензії:

- на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації (Серія АД № 065581),

- на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (Серія АГ № 500745),

- на провадження господарської діяльності з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Києва (Серія АВ № 583478),

- на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (Серія АВ № 595323).

 

ДП «УСС» у 2013 році приймало участь у тендерах із закупівлі послуг та було переможцем:

 

- Послуги з побудови комплексної системи захисту інформації

- Створення інформаційних систем

- Послуги з передавання даних і повідомлень

- Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки

- Проведення державної експертизи

- Послуги з захисту інформації

- Послуги з підключення до спеціальної телекомунікаційної мережі системи

- Придбання спеціалізованого телекомунікаційного обладнання та обладнання мережевого захисту

- Послуги мобільного телефонного зв’язку

- Послуги з ТО обладнання АВ СІТС

- Послуги з підтримки каналу зв’язку для СІТС

- Послуги захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку НСКЗ

- Послуги конфіденційного зв’язку

- Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

- Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку.

 

Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2013 становила 69 осіб.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

тис.грн.

Показники

2011

2012

2013

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5748,0

55703,0

182532,0

Інші операційні доходи

419,0

210,0

356,0

Інші фінансові доходи

0,0

22,0

43,0

Інші доходи

1707,0

1346,0

1346,0

Собівартість реалізованих послуг

7622,0

53812,0

182238,0

Адміністративні витрати

2675,0

2810,0

3707,0

Витрати на збут

2,0

0,0

1,0

Інші операційні витрати

803,0

503,0

514,0

Чистий прибуток

-3228,0

95,0

-2183,0

 

Щорічно відбувається скорочення надходжень від надання послуг в мережі НСКЗ. Головною причиною недоотримання доходів від основних споживачів послуг (бюджетні установи, міністерства та відомства) є відмова користувачів від отримання послуг у зв’язку з відсутністю або обмеженням бюджетного фінансування, що призводить до повільного укладання договорів або відмовою взагалі.

Аналіз показників діяльності підприємства за 2013 рік показав, що на діяльність підприємства суттєво вплинули прояви загальнодержавної економічної кризи, що зумовило уповільнення діяльності підприємства та скорочення ринків збуту послуг і, як наслідок, недоотримання доходів та прибутку.